PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. VASARIS

Mieli naujienlaiškio skaitytojai,

Vasario mėnesį svarbiausia diena - Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, ją minėjo visi lietuviai - Lietuvoje ir pasaulyje. Kovo 11-ąją švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Tai dvi svarbiausios Lietuvai ir visiems mums datos. Nuoširdžiai sveikiname!

Šiame naujienlaiškyje - svarbūs vasario mėnesio renginiai, susitikimai ir aktuali informacija užsienyje gyvenantiems lietuviams. 

„VALSTYBĖ YRA AUKŠČIAUSIOJI TAUTINĖS BENDRUOMENĖS ORGANIZACIJA. VALSTYBINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ YRA TAUTINĖS KULTŪROS UGDYMO IR IŠLIKIMO SĄLYGA. DARBU, MOKSLU, TURTU IR PASIAUKOJIMU LIETUVIS KOVOJA, KAD APGINTŲ IR IŠLAIKYTŲ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ.“

LIETUVIŲ CHARTA

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA!

PLB VALDYBA

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 70-metų veiklos jubiliejus

Vasario 27 dieną Hutenfelde, Vokietijoje buvo minima Lietuvos valstybės nepriklausomybės diena bei švenčiamas Lietuvių Bendruomenės 70-metų veiklos jubiliejus.

Svečius sveikino Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis, vadovaujantis Bendruomenei jau aštuoniolika metų, ir Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė. Pagrindinį pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos ambasadorius ypatingiems pavedimams Žygimantas Pavilionis.

Šventėje dalyvavo gausus svečių būrys: LR ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis, ES Parlamento narys Tomas Manas (Thomas Mann), SDP frakcijos vadovė Bundestage Kristina Lambrecht (Christine Lambrecht), LR Garbės konsulas prof. dr. Volfgangas fon Štetenas (Wolfgang Freiherr von Stetten), LR Seimo narys Eduardas Šablinskas, Bergštrasės apskrities viršininkas Kristijanas Engelhartas (Christian Engelhardt). Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) vardu Vokietijos lietuvius pasveikino PLB pirmininkė Dalia Henke (nuotraukoje).

Šventė Bostone

PLB Viešųjų Ryšių Komisijos (VRK) pirmininkė Dalia Shilas ir PLB iždininkas dr. Edvardas Bubnys šių metų vasario 28 d. dalyvavo Lietuvos Valstybės atkūrimo 98-osioms metinėms ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 26-osioms metinėms skirtoje šventėje Bostone, JAV. Lietuvių piliečių draugijos klubo salėje vykusios šventės programoje dalyvavo LR ūkio viceministrė Rasa Noreikienė, LR generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius, Harvardo universiteto teisės magistratūros studentas iš Vilniaus Justinas Jarusevičius, pianistė Nijolė Abarytė iš Šveicarijos, „Versli Lietuva” generalinės direktorės pareigas laikinai einanti Rūta Pentiokinaitė ir projektų vadovė Donata Mauricaitė, Lietuvos garbės generalinis konsulas JAV dr. Thorsteinn Gislason, JAV LB Krašto valdybos vykdomasis pirmininkas Juozas Kazlauskas, JAV LB KV Finansinių reikalų vicepirmininkas Algimantas Gustaitis, JAV LB KV Švietimo Tarybos pirmininkė Daiva Navickienė, Bostono latvių ir estų bendruomenių atstovai bei kiti garbingi svečiai (nuotraukoje šventės dalyviai).

Dalia Shilas PLB valdybos vardu paskatino susirinkusius savo veikla ir aukomis remti PLB ir „Pasaulio lietuvį” bei dalyvauti PLB akcijoje „Registruokis ir balsuok 2016”.

JAV LB XXI Tarybos Prezidiumo narė Dalia Shilas ir JAV LB XXI Tarybos Finansų komisijos pirmininkas dr. Edvardas Bubnys yra ir Bostono skyriaus valdybos nariai. Šventės rengėjai: JAV LB Bostono apylinkė (pirm. R. Girniuvienė), JAV LB Naujosios Anglijos apygarda (pirm. dr. R. Balčaitienė, pavaduotojas G. Cepas), Tautinės Sąjungos Bostono skyrius, Šv. Petro lietuvių parapija, Bostono lituanistinė mokykla, Bostono skautai. Nuotraukoje (iš kairės): dr. E.Bubnys, J.Pranevičius, R.Noreikienė, N.Abarytė, D.Shilas, J. Jarusevičius.

„Registruokis ir balsuok 2016”

Vasario 5 d. PLB pirmininkė Dalia Henke susitiko su Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku Zenonu Vaigausku. Buvo aptarti balsavimo užsienio šalyse organizavimo klausimai bei bendradarbiavimas su PLB. PLB pirmininkė kėlė klausimus, kur ir kaip užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai turėtų registruotis norėdami balsuoti rinkimuose ir koks yra registracijos terminas? Kokia numatoma balsavimo procedūra? Jeigu asmuo, gyvenantis užsienyje, negali atvykti balsuoti į Lietuvos Respublikos atstovybę toje šalyje, kokios yra taisyklės ir terminai balsuojant paštu.

Svarbu žinoti užsienyje gyvenantiems ir balsuojantiems, kad būtina užsiregistruoti, t.y. pateikti registracijos prašymą, nepaisant to, ar buvo užsiregistravę balsavimui užsienyje anksčiau vykusiuose rinkimuose ar referendumuose.

2016 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose bus naudojama rinkėjų, balsuojančių užsienyje, sistema, kuri bus prieinama adresu: www.rinkejopuslapis.lt

Numatoma, kad registracijos sistema pradės veikti nuo 2016 m. gegužės 1 dienos.

Buvo pažymėta, kad 2015 m. lapkričio 19 d. buvo priimtos rinkimų įstatymo pataisos, kuriose nustatomi nauji Naujamiesčio rinkimų apygardos sudarymo pagrindai. 2012 metais Seimo rinkimuose Naujamiesčio vienmandatėje rinkimų apygardoje atstovybėse balsavusiųjų rinkėjų skaičius yra įtraukiamas į šios rinkimų apygardos rinkėjų skaičių. 2012 metais Seimo rinkimuose dalyvavo 13057 užsienyje balsavę rinkėjai, o artimiausiuose rinkimuose šioje apygardoje turėtų būti apie 35000 rinkėjų. Taigi, balsuojantys užsienyje sudarys apie 37 proc. šios apygardos rinkėjų. 2016 m. Seimo rinkimuose užsienyje balsavusių skaičiui smarkiai išaugus, 2020 metais Seimo rinkimuose užsienyje balsuojantys galėtų turėti atskirą Seimo vienmandatę apygardą. 

Lietuvos Respublikos Pilietybė

Vasario 5 dieną PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriaus vedėja Daiva Vežikauskaite. Susitikimo tikslas - išsiaiškinti, kaip praktikoje veikia Pilietybės įstatymo pataisos dėl dvigubos vaikų pilietybės. Lietuvių šeimose užsienyje gimę vaikai gali turėti dvigubą pilietybę, tapdami ne tik tos šalies, kurioje gimę, bet ir Lietuvos piliečiais. Buvo aptarta, ką turėtų daryti tėvai šiuo klausimu, norėdami, kad vaikai išlaikytų LR pilietybę. Svarbu yra įrodyti, kad bent vienas iš tėvų turi LR pilietybę (arba ją turėjo, kai vaikai gimė) ir vaikai taip pat turi įrodyti, kad yra gimę Lietuvoje (pvz. turėti gimimo liudijimą, vaiko pasą ir pan.)

Taip pat buvo aptartos Pilietybės įstatymo pataisos, kurios įsigalioja nuo š.m. liepos 1 dienos. Įstatyme numatyta, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas galės priimti sprendimą, kad „ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis Lietuvos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, išsaugo ir Lietuvos pilietybę“.

"Globalios Lietuvos" programos įgyvendinimas

Vasario 4 dieną Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje, vyko „Globalios Lietuvos“ programos koordinatorių susitikimas, kuriame dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis bei lietuvių bendruomenių atstovai iš Ispanijos, Portugalijos, Airijos, Jungtinės Karalystės. Susitikimo metu buvo aptarti 2015-ųjų pagrindiniai laimėjimai įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ programą, pristatyti užsienio lietuvių apklausos rezultatai bei 2016 m. planuojama veikla ir svarbiausių renginių kalendorius.

Projektas „Renkuosi Lietuvą“

Vasario 4 dieną PLB pirmininkė Dalia Henke susitiko su Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Migracijos informacinio centro biuro vadove Audra Sipavičiene ir Indre Lechtimiakyte. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, informacijos sklaida tarp lietuvių bendruomenių.

PLB įsipareigojo skleisti informaciją tarp užsienio lietuvių per socialinę mediją apie TMO projektą „Renkuosi Lietuvą“, skelbti naujienas ir aktualią informaciją.

Daugiau apie projektą „Renkuosi Lietuvą“: http://renkuosilietuva.lt/

Mokslo premijos lietuvių kilmės mokslininkams

PLB ragina Lietuvių Bendruomenes siūlyti predentendus Švietimo ir mokslo ministerijos mokslo premijai gauti.

Mokslo premijos skiriamos lietuvių kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje.

Premijos dydis – 3800 Eur.

Dokumentai konkursui priimami iki 2016 m. balandžio 15 d.

Siekiant sustiprinti Lietuvos išeivijos mokslininkų ryšius su vietos bendruomenėmis ir bendruomenių vaidmenį mokslo premijų skyrimo procese, kandidatų yra prašoma papildomai pateikti vietos bendruomenių, įsikūrusių šalyse, kuriose mokslininkas gyvena, rekomendaciją.

Plačiau apie konkursą, reikalavimus, dokumentus, galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje adresu www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai

Kovos su prekyba žmonėmis iniciatyvos

Vasario 10 d. PLB Valdybos narys, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas J. Putrimas dalyvavo posėdyje Vidaus reikalų ministerijoje, kuriame buvo aptartos kovos su prekyba iniciatyvos bei bendradarbiavimo su kraštų lietuvių bendruomenėmis galimybės. Posėdyje buvo pabrėžtas kraštų lietuvių bendruomenių vaidmuo prekybos žmonėmis prevencijos bei informuotumo srityje. Vidaus reikalų ministerija planuoja rengti kovos su žmonėmis planą, į kurį siūlys įtraukti kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, bažnyčia, kraštų Lietuvių Bendruomenėmis vykdomas priemones bei projektus.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas

Vasario 9 dieną LR Vyriausybėje vyko darbo grupės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo priežiūrai posėdis, kuriame dalyvavo PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis. 

 Buvo svarstoma Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos 2015–2020 metų plano (toliau - Planas) įgyvendinimas, siūlomų naujų projektų įtraukimas į Planą.

Pokalbis su rašytoja Rūta Šepetys

Vasario 9 d. VRK pirmininkė Dalia Shilas Bostone, JAV, susitiko su lietuvių kilmės JAV rašytoja Rūta Šepetys per jos naujo romano „Salt to the Sea“ („Druska jūrai“) pristatymą JAV skaitytojams (nuotraukoje Rūta Šepetys (kairėje) ir Dalia Shilas). Šiame romane autorė aprašo 1945 metais įvykusią keleivinio laivo ,,Wilhelm Gustloff“ tragediją, per kurią žuvo tūkstančiai besitraukiančių į Vakarus civilių. Pačios rašytojos tėvas į Vakarus pasitraukė 1940 m., o 1949 m. atvyko į JAV. R. Šepetys didžiuojasi lietuviškomis šaknimis ir visada džiaugiasi auditorijoje matydama lietuvius. Jos istorinis romanas „Tarp pilkų debesų“, kurį parašyti įkvėpė apsilankymas Lietuvoje, pateko į laikraščio „New York Times“ bestselerių sąrašą ir yra išverstas į daugelį pasaulio kalbų. Šiuo metu Jungtinės Karalystės ir JAV kūrėjai romaną ekranizuoja Lietuvoje. Rašytoja tęsia knygos pristatymo JAV skaitytojams ciklą.

Dalios Shilas pokalbį su rašytoja skaitykite žurnale “Pasaulio lietuvis”.

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ kovo - balandžio numeryje skaitykite Viešųjų ryšių komisijos (VRK) pirmininkės Dalios Shilas pokalbį su „Pasaulio lietuvio“ iždininku Vyteniu Vilku.

"Pasaulio lietuvis"

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba dėkinga visiems atsiliepusiems į PLB akciją „Išsaugokime „PASAULIO LIETUVĮ“. KIEKVIENO RĖMĖJO VARDĄ IR PARAMOS DYDĮ PASKELBSIME jungtiniame kovo - balandžio numeryje.

Maloniai prašome visų kraštų lietuviškų organizacijų, kolektyvų, lituanistinių mokyklų vadovus dalyvauti šioje akcijoje ir paraginti kitus.

PAREMTI IR PRENUMERUOTI galite čia:

Pasaulio lietuvis

VRK pirmininkė Dalia Shilas, atsižvelgdama į PLB finansinius sunkumus, internetinės žiniasklaidos būtinybę ir į kraštų lietuvių bendruomenių pasiūlymus, intensyviai dirba su nauju programuotoju atnaujindami www.pasauliolietuvis.lt. Nors šiuo metu svetainė yra perdaroma, visada laukiame krašto bendruomenių naujienų, nuotraukų, skaitytojams jau pažįstamų ir naujų autorių straipsnių. Laukiame jūsų skelbimų ir reklamos pasiūlymų. Laikinai einanti svetainės redaktorės pareigas žurnalistė ir fotografė Dalia Shilas tikisi, kad mūsų internetinė svetainė ateityje taps solidžiu kraštų lietuvių bendruomenes vienijančiu portalu.

Valdyba informuoja, kad pateiktos paraiškos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui dėl finansinės paramos projektams, vykdomiems žurnale "Pasaulio lietuvis" ir svetainėje www.pasauliolietuvis.lt

KVIEČIAME visus norinčius DIRBTI KARTU! IEŠKOME reklamos, rinkodaros specialistų, kalbininkų, vertėjų. Rašykite mums el. paštu: info@plbe.org. Straipsnius ir informaciją siųskite el.paštu:plietuvis@plbe.org

PLB valdyba

PLB Pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

Facebook

Atsisakyti

MailerLite