PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. SPALIS

Kiek Lietuvai yra svarbus užsienyje gyvenančių lietuvių politinis aktyvumas?

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai jau pasibaigė. Išrinkome LR Seimą, kuris šiais iššūkių kupinais laikais kurs modernią, saugią ir klestinčią Lietuvą. Be galo džiaugiuosi ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu dėkoju užsienio lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms, kurios parodė vienybę ir įdėjo daug darbo ir laiko, kad paskatintų užsienyje gyvenančius lietuvius registruotis ir balsuoti 2016 m., taip išreiškiant savo politinę valią Seimo rinkimuose.

Taip pat dėkoju visiems rinkimo teisę turintiems lietuviams, aktyviai užsiregistravusiems ir dalyvavusiems LR Seimo rinkimuose. 2012 metų Seimo rinkimuose bendras užsienyje užregistruotų rinkėjų skaičius buvo 17009, šiemet 19207, apie 2200 balsų arba 13% daugiau! Naujamiesčio vienmandatėje rinkimų apygardoje balsavo 16401, t.y. 25% daugiau negu 2012 metais.  Kiekvienas mūsų balsas buvo svarbus Lietuvos ateičiai!

Plačiau skaitykite čia:

Aptartas pasirengimas X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms

Spalio 5 d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamente vykusiame darbo grupės dėl X pasaulio lietuvių sporto žaidynių, vyksiančių 2017 m. birželio 27–30 d. Kaune, posėdyje. Posėdyje buvo aptarti žaidynių organizavimo klausimai, patvirtinti žaidynių nuostatai ir preliminari renginio organizavimui reikalingų lėšų sąmata. Kūno kultūros ir sporto departamento strateginiame veiklos plane šių žaidynių organizavimui 2017 m. numatyta skirti  290 tūkst. eurų. Žaidynių atidarymui ir uždarymui lėšas skirs Kauno miesto savivaldybė. Planuojama, jog kitąmet kartu su Lietuvos sportininkais žaidynėse dalyvaus apie 3300 dalyvių. Posėdžio metu buvo priimtas Druskininkų savivaldybės pateiktas siūlymas 2021 m. XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes organizuoti Druskininkuose.

Edgaro Abušovo nuotraukoje posėdžio dalyviai.

Rygos lietuvių mokyklos jubiliejus

2016 m. rugsėjo 1-ąją sukako 25 metai, kai Latvijos sostinėje buvo atidaryta pirmoji lietuviška klasė, iš kurios vėliau išaugo dabartinė Rygos lietuvių vidurinė mokykla.

Mokykla – tai lietuvių kultūros ir švietimo centras. Mokykloje įsikūrusi Latvijos lietuvių bendruomenė. Latvijos lietuviams Latvijoje, Lietuvoje atstovauja senjorų tautinis kolektyvas „Bijūnas“, vokalinis kvartetas „Labirintai“, jaunimo šokių kolektyvas „Saulė“, liaudiškos muzikos kapela „Grytela“.

Spalio 21 dieną mokykloje vyko jubiliejaus šventė, kurios metu buvo padėkota ir atsisveikinta su Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktore ir šios mokyklos įkūrėja Bronislava Aldona Treija. Šventėje dalyvavo ir PLB vardu pasveikino bei padėkojo direktorei PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB valdybos pirmininkės pavaduotojas, Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius.

Vilmos Dambrauskienės nuotr.

„Globalios Lietuvos“ programos koordinatorių susitikimas

Spalio 20 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko „Globalios Lietuvos“ programos koordinatorių susitikimas, kuriame dalyvavo PLB valdybos narė, Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen. Ji susitikimo dalyviams papasakojo apie įvykusį kraštų LB ir LJS pirmininkų suvažiavimą, pristatė suvažiavimo metu priimtas rekomendacijas, kalbėjo apie lietuvių bendruomenių dalyvavimą, planuojamus renginius minint Lietuvos valstybės šimtmetį.

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

PLB valdyba kreipėsi į kraštų lietuvių bendruomenes kviesdama siūlyti kandidatus į LR Seimo ir PLB komisiją. 

Komisiją sudaro: LR Seimo nariai - po vieną nuo kiekvienos Seimo frakcijos. Dešimt Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kraštų LB pasiūlytų ir PLB valdybos išrinktų atstovų: trys JAV LB atstovai,vienas Kanados LB atstovas, du Vakarų Europos LB atstovai, vienas Rytų Europos, Rusijos ir Centrinės Azijos kraštų LB atstovas, vienas Lietuvos etninių žemių LB atstovas, vienas Pietų Amerikos kraštų LB atstovas, vienas Okeanijos (Australijos, Naujosios Zelandijos) bei Rytų Azijos kraštų LB atstovas.

Komisija veikia nuo 2007 metų Lietuvos Respublikos Seime. Komisijos narių kadencija sutampa su LR Seimo kadencija. Išrinkus naują LR Seimą, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė tikisi, kad Komisijos darbo tęstinumas bus išlaikytas ir bus sudaryta nauja Komisija.

XXI JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos II sesija

Spalio 7–9 dienomis Silver Springse, MD vyko XXI JAV LB tarybos II sesija, kurioje dalyvavo ne tik JAV LB apylinkių ir apygardų pirmininkai bei kiti Tarybos nariai, bet ir didelis būrys svečių iš JAV, Kanados, kitų pasaulio šalių. Sesijoje dalyvavo PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Eglė Garrick ir prelatas Edmundas Putrimas.

Sandros Scedrinos nuotr.

Plačiau skaitykite čia:

Viešnagės JAV metu PLB finansų komisijos pirmininkė Eglė Garrick susitiko su PLB iždininku dr. Edvardu Bubniu ir aptarė  PLB finansinę padėtį bei lėšų telkimo būdus.

JAV LB tarybos sesijoje dalyvavo PLB finansų komisijos pirmininkė Eglė Garrick.

Šiluvos koplyčios Vašingtono bazilikoje jubiliejus

2016 m. spalio 9 dieną buvo švenčiamos Šiluvos koplyčios Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje – JAV nacionalinėje šventovėje – 50-mečio iškilmės.

Viena didžiausių ir pirmųjų pagrindinėje bazilikos dalyje įrengtų koplyčių – lietuvių aukomis pastatyta Šiluvos koplyčia. 1966 m. rugsėjo 3 d. ją konsekravo vyskupas Vincentas Brizgys suteikdamas Šiluvos Dievo Motinos vardą. Koplyčią puošia garsių lietuvių menininkų – Vytauto Kašubos (jis yra Marijos su kūdikiu skulptūros autorius), Vytauto Kazimiero Jonyno ir kt. darbai.

Iškilmėse dalyvavo JAV LB tarybos nariai ir svečiai. 

Plačiau skaitykite žurnalo „Pasaulio lietuvis“ lapkričio mėn. numeryje.

Fotografijų paroda, skirta Prezidento Valdo Adamkaus 90-mečiui

Spalio 25 d. LR Seimo Vitražo galerijoje pristatyta fotografo Renaldo Malycho darbų paroda „Mano šalies prezidentas“, skirta Prezidento Valdo Adamkaus 90-mečiui. Parodos atidaryme dalyvavo ir Prezidentą pasveikino PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.

Paroda Seime eksponuojama spalio 24 - lapkričio 14 dienomis, ją apžiūrėti galima atvirų durų valandų metu penktadieniais 11–15 val.

Džojos Barysaitės nuotr.

Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Valstybiniame studijų centre spalio 10 dieną vykusiame Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstomi stipendijos skyrimo 2016 m. rudens semestre ir vienkartinės socialinės išmokos skyrimo klausimai.

Buvo gauta 160 prašymų, daugiausia iš Lenkijos (66), Rusijos (21), Baltarusijos (14), Vokietijos (9), JAV (7) ir po 1-2 iš kitų šalių. Prašymai pateikti iš 27 šalių. Daugiausia besimokančiųjų Vilniaus universitete (39), Lietuvos sveikatos ir mokslų universitete (33), Vilniaus Gedimino technikos universitete (21), Kauno technologijos universitete (13). Iš viso lietuvių kilmės studentai mokosi 24 Lietuvos aukštosiose mokyklose.  

Lietuvių kalbos dienų renginiai 2017 metais

Lietuvių kalbos komisija kviečia lietuvių bendruomenes minėti lietuvių kalbos dienas.

Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvių kalbos komisija prašo rasti galimybių lietuvių bendruomenėse, mokyklose ir kt. 2017 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. surengti renginių (paskaitų, popiečių, diskusijų ir kt.), skirtų lietuvių kalbai ir jos sklaidai, lietuvių kalbą ir kultūrą puoselėjusioms istorinėms asmenybėms pristatyti ir kt.

2017 m. pradžioje Kalbos komisijos svetainėje bus skelbiamas Lietuvių kalbos dienų renginių planas (žr. 2016 m. planą www.vlkk.lt_veikla_Lietuvių kalbos dienos).

Prašytume iki š. m. gruodžio 9 d. pateikti siūlymų priemonių planui (būtina nurodyti renginio pavadinimą, rengėją ir datą) el. paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt. 

Lietuvių bendruomenių vaikų ir jaunimo teatrai kviečiami į šventę

2017 m. vyks jau devintoji „Šimtakojo“ - Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra ir šventė. Šventė rengiama kas antri metai ir joje dalyvauja apie 300 vaikų ir jaunimo teatrų iš visų Lietuvos regionų. 

Į 2017 metų „Šimtakojo“ šventę kviečiami visų pasaulio kraštų lietuvių vaikų ir jaunimo spektakliai. Punske (Lenkijoje) organizuojama regioninė apžiūra taps Užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo  spektaklių apžiūros centru. Apžiūros data 2017 balandžio 1- 2 d. Kviečiama atvykti ir parodyti savo spektaklį arba nufilmuoti jį ir iki 2017 m. kovo 1 d. spektaklio vaizdo įrašą atsiųsti adresu: Punsko lietuvių kultūros namai, ul. 11 Marca 17, 16-515 Punsk, Polska. 

Punsko apžiūros  koordinatorė – Jolanta Malinauskaitė - Vektorienė,  tel. +48 783 04 06 04, el. p. jolantele@op.pl

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija kviečia teikti kandidatūras dėl Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (toliau – medalis). Jis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Apdovanojimas medaliu įsteigtas 2011 metais, pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę.

Komisija kviečia iki 2016 m. gruodžio 15 d. pateikti apdovanoti siūlomo kandidato anketą ir kitus dokumentus.

Daugiau informacijos: http://bite.lrs.lt

Skaitykite žurnalą „Pasaulio lietuvis“!

Lapkričio mėn. numeryje:

Lietuvos gyventojai ir įmonės gali žurnalą prenumeruoti ir per Lietuvos paštą!

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite