Use this area to offer a short preview of your email's content. Can't see images? Click here...

Euras | Leinonen Lithuania

Brangus skaitytojau,

2014 m. liepos 23 d. ES Taryba priėmė sprendimą, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva tampa 19 – a euro zonos narė, kuri naudos bendrąją ES valiutą – eurą. Taip pat buvo nustatytas lito ir euro, kursą – 3,45280 (šis kursas sutampa su Lietuvos banko 2002 metais nustatytu kursu).

Žemiau pateikiame pagrindinę praktinę informaciją, susijusią su euro įvedimu:

Praktinė informacija susijusi su euro valiutos įvedimu Lietuvoje

Privalomas kainų dviem valiutom – litais ir eurais - nurodymas

2014 m. liepos 22 d. Vyriausybė patvirtino prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais reikalavimus ir laikymosi priežiūros tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujanti prekių ir paslaugų teikėjai nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. birželio 30 d. privalo skelbti kainas dviem valiutomis.

Pagal šį apraša kainos dviem valiutomis nurodomos visose prekių (paslaugų) įsigijimo vietose, jų reklamos vietose, interneto parduotuvėse ir tinklalpiuose.

Prekybos ir paslaugų teikimo (išskyrus internetines parduotuves), taip pat elektroniniuose prietaisuose (kasos aparatuose, svarstyklėse ir kt.), nežyminčiuose kainų dviem valiutomis, kainos gali būti rodomos viena valiuta, t. y. iki euro įvedimo dienos – litais, po euro įvedimo dienos – eurais.

Dviejų valiutų nurodymas sąskaitose

Privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu visose sąskaitose faktūrose ar PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas), išrašytose:

  • iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), visi duomenys nurodomi litais
  • po euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) – eurais

Kaip papildomą informaciją (pirkėjui pageidaujant) PVM sąskaitose faktūrose ir sąskaitose faktūrose galima nurodyti ir kitą užsienio valiutą (eurais, doleriais ir kt.).

Privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu prekės ir paslaugos galutinė mokėtina suma, kurią vartotojas turi sumokėti pardavėjui, litais ir eurais turi būti nurodomos ir komunalinių paslaugų teikimo atvejais – tiekėjų (teikėjų) vartotojams už minėtas prekes (paslaugas) pateikiamose sąskaitose arba mokėjimo pranešimuose ar vartotojams pateikiamame papildomame lape, kuris pridedamas prie sąskaitų ar mokėjimo pranešimų.

Įstatų keitimas

Ūkio ministerija yra parengusi akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapital ir vertybinių popierių nominalios vertės išraisškos eurais bei įstatų keitimo įstatymo projektą, kuris bus svarstomi artimiausiame Vyriausybės pasitarime.

Jame yra numatyta, kad įstatinio kapitalo dydis, kuris yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių eurais euro centų tikslumu sumai, išreiškiamas eurais euro centų tikslumu. Dėl akcijos nominalios vertės eurais euro centų tikslumu suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nelaikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu ir apskaitomas kaip bendrovės finansinių metų, kurie apima euro įvedimo dieną, pajamos (kai pokytis neigiamas) arba sąnaudos (kai pokytis teigiamas).

Po euro įvedimo dienos bendrovės įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę juose išreiškiant eurais. Pakeisti įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti per 24 mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos (t.y. iki 2016 m. gruodžio 31 d.).

Sutarčių tęstinumas

Nacionaliniame euro įvedimo plano 13 punktas įtvirtina sutarčių ir finansinių priemonių tęstinumo principą. Jame numatyta, kad visi dokumentai su nuorodomis į litus, litą pakeitus euru, galios visą nurodytą jų galiojimo laiką.

Todėl dėl euro įvedimo privaloma tvarka darbo sutarčių pakeisti nereikės. Nors privalomo reikalavimo pakeisti darbo sutartis nėra, šalims susitarus, tokie pakeitimai galės būti padaryti.

Tačiau siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo, būtinas darbuotojų informavimas apie konkretų darbuotojų darbo užmokestį eurais, įstatymo reglamentuotą valiutos konvertavimo tvarką ir jos vykdymą. 

Metinės finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų sudarymo valiuta:

Mokesčių mokėjimas ir deklaravimas

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatyta, kad mokesčių deklaracijose ar patikslintose deklaracijose piniginės vertės nurodomos nurodoma:

Nuo euro įvedimo dienos visų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų bei su jomis susijusių mokėtinų sumų (delspinigiai, baudos, palūkanos) mokėjimo operacijos tvarkomos eurais.

Apačioje pateikiame konkrečių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo ypatumus:  

Ar jums reikia patarimo Lietuvoje?

Jei jums reikia pagalbos ar detalesnės informacijos, prašau kreiptis žemiau nurodytu kontaktu:

MAŽENA BIRBALIENĖ

Head of advisory unit

tel. +370 5 237 504 0

e-mail: mazena.birbaliene@leinonen.lt

Susisiekite dabar

Leinonen Group is a Finnish-owned private accounting and advisory company, which was established already in 1989. Leinonen Group helps companies enter and succeed in challenging business environments by offering reliable accounting, payroll management, advisory, administration, and audit services. The deep local expertise and personal service approach, combined with wide international presence, is our strength. Our 13 offices can be found in the main cities of 11 countries – Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Bulgaria, Hungary, Russia, and Ukraine.

Read more: www.leinonen.eu

Follow Leinonen Group in Social Media

Twitter Linkedin

Best Regards

Leinonen Lithuania

Vilnius | Kaunas

+ 370 5237 5040

leinonen@leinonen.lt

www.leinonen.lt

Leinonen Lithuania

Labdarių g. 5, Vilnius
Lithuania

Unsubscribe