PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. SAUSIS

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, buvo paminėtos 25-osios Sovietų Sąjungos agresijos metinės. PLB atstovybė prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, uždegdama atminties žvakutes 1991 m. žuvusiems už Lietuvos Laisvę. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime, skirtame Lietuvos Laisvės gynimo 25-mečiui, Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje ir kituose renginiuose. 

Susibūrė Izraelio lietuviai

PLB valdyba gavo Izraelio Lietuvių Bendruomenės kreipimąsi priimti į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Sausio 10 d. PLB Plėtros komisijos pirmininkas, Valdybos narys Gediminas Karoblis susitiko su Izraelio LB pirmininke Rima Blumenzon ir aptarė tolesnės veiklos planus. Taip pat buvo kalbama apie galimybę dalyvauti LB pirmininkų suvažiavime, vyksiančiame liepos 14 -17 dienomis Ukmergėje. Gediminas Karoblis pakvietė naujai susikūrusios Lietuvių Bendruomenės pirmininkę Rimą Blumenzon įsijungti į PLB Plėtros komisijos veiklą.

Daugiau apie Izraelio Lietuvių Bendruomenę: https://www.facebook.com/LBIA.Nerija/

Lietuvių bendruomenių svarba pasaulyje

Sausio 30 dieną Vokiečių-lietuvių kultūros draugija LIT.ART Hamburge surengė vakarą apie lietuvišką kultūrą. Vakaro tema - „Teatras - tai buvimas kartu“. „Smagu, kad lietuviai organizuoti ir buriasi į lietuvių bendruomenes, nes tada turime pas ką atvažiuoti ne tik pasisvečiuoti, bet ir pristatyti Lietuvos kultūrą“, teigė aktorė Agnė Sunklodaitė ir jos vilniečiai kolegos iš „Labaiteatro“ komandos (nuotraukoje). Šie puikūs profesionalai su savo spektakliais svečiavosi Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir dabar Vokietijos Lietuvių Bendruomenėje. Lietuvių organizuotumas ir būrimasis į bendruomenes gyvenant įvairiose šalyse pasaulyje yra didelis privalumas puoselėjant Lietuvos kultūrą, pristatant meną ir garsinant Lietuvos vardą, tai buvo vienbalsiai sutarta diskusijose iš vakaro prieš renginį, kuriose dalyvavo Kultūros atašė Vokietijoje dr. Gabriele Žaidyte, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, „Labaiteatro“ iš Vilniaus komanda, Hamburgo Lietuvių Bendruomenės aktyvas ir Vokiečių-lietuvių kultūros draugijos LIT.ART atstovai.

XIX-asis Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (PALJS)

XIX-asis Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (PALJS) įvyko 2016 m. sausio 21-25 d. Sao Paolo mieste, Brazilijoje. Suvažiavime dalyvavo apie 50 atstovų iš Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus ir Kanados. PALS yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) bendras projektas, kurį šiais metais organizavo Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kartu su PLJS ir PLB valdybos nariais ir PALJ. Suvažiavimo rengimo idėjos pradininkas – PLB Valdybos narys, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas J. Putrimas.

Suvažiavimo rėmėjai - Lietuvių Fondas (JAV), Brazilijos Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė.

Lituanistinis švietimas pasaulyje

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija pranešė, jog į jų kvietimą šiais mokslo metais rašyti Lietuvos Nacionalinio egzaminų centro paruoštus skaitymo ir rašymo standartizuotus testus, kurie skirti bendrojo lavinimo 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams, atsiliepė 22 lituanistinės mokyklos iš 9 pasaulio valstybių. Šis ŠM ministerijos žingsnis sutampa su PLB Švietimo komisijos planais pakelti lituanistinio švietimo kokybę ir prie jo raginant mokyklas išbandyti savo mokinių žinias aktyviai prisidėjo komisijos pirmininkas, PLB valdybos narys Arūnas Teišerskis.

Dėl papildomos konsultacijos apie šiuos testus ir kitais lituanistinio švietimo klausimais kviečiame rašyti el. paštu: svietimas@plbe.org

Akcija "Balsuok – 2016"

PLB Valdyba planuoja rengti akciją „Balsuok 2016“ siekdama paskatinti kuo daugiau užsienyje gyvenančių lietuvių balsuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, įvyksiančiuose š.m. spalio 9 dieną.

PLB pirmininkė Dalia Henke kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją prašydama suteikti informaciją, kaip užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai turėtų registruotis norėdami balsuoti rinkimuose, koks yra registracijos terminas? Kokia numatoma balsavimo procedūra? Jeigu asmuo, gyvenantis užsienyje, negali atvykti balsuoti į Lietuvos Respublikos atstovybę toje šalyje, kokios yra taisyklės ir terminai balsuojant paštu? Daugiausia nusiskundimų būdavo dėl per vėlai gautų rinkimų dokumentų iš diplomatinių atstovybių, todėl piliečiai pavėluotai išsiųsdavo dokumentus diplomatinėms atstovybėms.

Rinkimų aktyvumo skatinimo idėjos buvo aptartos PLB atstovės Vidos Bandis susitikime su PLJS valdybos nariu Ignu Rubiku. Organizuojant akciją „Balsuok 2016“ PLB valdyba bendradarbiaus su PLJS. 

Pasirengimas LB ir LJS pirmininkų suvažiavimui

Š.m. liepos 14-17 dienomis vyks LB ir LJS pirmininkų suvažiavimas. Suvažiavimas vyks Ukmergėje, Taujėnų dvare: http://taujenudvaras.lt/

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis kartu su Virginija Grybaite lankėsi Ukmergėje, susitiko su Ukmergės rajono meru Rolandu Janicku, aptarė organizacinius suvažiavimo klausimus.

Akcija „Išsaugokime „Pasaulio lietuvį“

PLB Viešųjų ryšių komisija, kuriai vadovauja Dalia Shilas, surengė paramos „Pasaulio lietuviui“ akciją.

Sausio 9 d. PLB ir Pasaulio lietuvis svetainėse, FB paskyrose bei Linked.com buvo paskelbtas PLB valdybos kreipimasis ir akcija “Išsaugokime „Pasaulio lietuvį”. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas paskelbė ilgai lauktą konkursą. PLB valdyba, kaip ir kasmet vėl kreipiasi dėl paramos.

Taip pat kraštų Lietuvių Bendruomenėms buvo išsiųsti laiškai. PLB valdybos vardu kreiptasi į JAV LB KV pirmininkę Sigitą Šimkuvienę ir JAV LB Prezidiumo pirmininką Juozą Polikaitį prašant padėti organizuoti pagalbos akciją JAV. Dalia Shilas, būdama JAV LB Prezidiumo narė, sausio mėnesio teleposėdyje su Prezidiumo nariais svarstė, kaip JAV LB galėtų efektyviau paremti akciją. Nutarta paraginti JAV Krašto valdybos ir XXI Tarybos narius paskatinti visų apylinkių tautiečius prenumeruoti ir aukomis paremti „Pasaulio lietuvį“.  

Dalia Shilas dalyvavo JAV LB Naujosios Anglijos apygardos ir Bostono apylinkės LB valdybos pasiruošimo Lietuvos Nepriklausomybės minėjimui, įvyksiančiame vasario 28 d., susitikime. Jo metu buvo paminėtos ir JAV LB 65-osios metinės. PLB valdyba nuoširdžiai dėkoja NA apygardos pirmininkei Reginai Balčaitienei, pavaduotojui Gintarui Čepui ir Bostono valdybos pirmininkei Rimai Girniuvienei už pagalbą vykdant PLB akciją „Išsaugokime „Pasaulio lietuvį" (nuotraukoje). Tikėkimės, kad Bostono ir apylinkių lietuviai šiame renginyje, kuriame dalyvaus LR generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius, Harvardo universiteto Teisės Magistratūros studentas Justinas Jarusevičius ir koncertuos pianistė Nijole Abarytė iš Šveicarijos, parems ir šį vieną seniausiai leidžiamų žurnalų lietuvių kalba.

Per paskutinius mėnesius nuolat atnaujinamas žurnalo įvaizdis ir pertvarkoma svetainė www.pasauliolietuvis.lt glaudžiai susiejant su žurnalu „Pasaulio lietuvis“.

PLB valdyba dėkoja visiems skaitantiems, rašantiems, išsakantiems savo mintis ir teikiantiems siūlymus.

Redakcijos el. pašto adresas: plietuvis@plbe.org

Reklamos pasiūlymų laukiame el. paštu: info@plbe.org

Kviečiame visus prenumeruoti nuo 1963 m. leidžiamą žurnalą „Pasaulio lietuvis“. 

Informacija apie prenumeratą:

www.pasauliolietuvis.lt

Vasario mėn. numeryje skaitykite:

PLB valdyba

PLB Pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

Facebook

Atsisakyti

MailerLite