ბიულეტენი#2

საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

მართე შენი ქალაქი

მექანიზმები ქალაქის სამართავად

რა არის პეტიცია?

პეტიცია - მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები

რა არის პეტიცია და როგორ არის შესაძლებელი მისი მეშვეობით, მოქალაქეების მცირე ჯგუფმა, თავისი ინტერესების შესახებ არა მხოლოდ ხმა მიაწვდინოს თვითმართველ ორგანოს, არამედ მოსთხოვოს მას ამ ინიციატივაზე იმსჯელოს და კონკრეტული გადაწყვეტილება მიოღოს?

პეტიცია - ეს არის   კოლექტიური წერილობითი თხოვნა თვითმმართველი ორგანოსადმი, ერთგვარი კოლექტიური შუამდგომლობა კონკრეტული საკითხის ან პრობლემის გადასაჭრელად.

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოსახლეობის მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, 2015 წლის ივლისში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ მნიშვნელოვანი დამატებები განხორციელდა. კერძოდ: განისაზღვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმები (დასახლების საერთო კრება, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო); დაზუსტდა პეტიციით წარსადგენ საკითხთა წრე და გამარტივდა პეტიციის წარდგენის მექანიზმი (მოსახლეობას მიეცა შესაძლებლობა პეტიციის გზით, არა მხოლოდ საკრებულოს ნორმატიული აქტის ინიცირება მოახდინოს, არამედ შეუძლია ნებისმიერი ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემის და საკითხის განხილვა მოითხოვოს საკრებულოს სხდომაზე);  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდის უზრუნველსაყოფად გაიზარდა პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა.

 

საქართველოს ორგანული კანონის მიხედვით, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს მიეცა საშუალება თვითმართველობას პეტიციის მეშვეობით მიმართოს. კანონმდებლობით, თვითმართველმა ორგანომ ეს  პეტიცია უნდა დაარეგისტრიროს, თუ ის შედგენილია მინიმუმ  სამი მოქალაქის მიერ და მას ქალაქის ან თემის მაცხოვრებლების 1 პროცენტი დაუჭერს მხარს. შემდეგ კი ამ საკითხზე საკრებულომ უნდა იმსჯელოს და კონკრეტული გადაწყვეტილება  მიიღოს. 

ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა პეტიციის პრაქტიკას აქტიურად იყენებს, ზოგიერთ ქვეყანაში კი მთავრობისადმი კოლექტიურ მიმართვას,  მხოლოდ შეთავაზების ფორმა არ აქვს, არამედ,  თუ ამ პეტიციამ მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა მოიპოვა თვითმართველობა ვალდებულია  დაამტკიცოს იგი. მართალია,  საქართველოს კანონმდებლობაში (რაც არ უნდა ბევრი მოქალაქე აწერდეს ხელს პეტიციას) არ არის ჩანაწერი,  რომელიც თვითმართველობას დაავალდებულებს მოქალაქეების მიერ საკითხის მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტას, თუმცა მნიშნელოვანია, რომ შესაძლებელია ამ საკითხის განხილვა.

განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი:  თუ თქვენ ცხოვრობთ ბათუმში და ფიქრობთ, რომ ქალაქში არ არსებობს საკმარისი სივრცეები (პარკები) სადაც შესაძლებელია თქვენი ოჯახის წევრებმა დაისვენონ, ან ფიქრობთ, რომ ქალაქში არსებობს თვითმართველობის მიერ მიღებული აქტი, რომელიც ამ ტიპის პარკების გაქრობას უწყობს ხელს, თქვენ შეგიძლიათ სამ თანამოაზრესთან ერთად დაწეროთ პეტიცია.

პეტიციაში არგუმენტირებულად უნდა იყოს მოყვანილი რა პრობლემაზე საუბრობთ და თქვენი წინადადება რა სარგებლობას მოუტანს თქვენს უბანს, ქალაქს ან თემს.  შემდეგ კი, ამ კოლექტიური მოთხოვნის შესახებ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოთ თქვენი თემის წარმომადგენლებს, მოქაალქეებს და მათი მხარდაჭერა ხელმოწერით დაადასტურებინოთ. თუ თქვენ გსურთ, რომ პეტიციაში მოყვანილი საკითხის შესახებ ქალაქის არჩეულმა ორგანომ, საკრებულომ განიხილოს, აუცილებელია მიმართვა საკრებულოს თავმჯდომარის სახელზე შეადგინოთ.

იმისთვის, რომ საკრებულომ, თქვენი პეტიცია დაარეგისტრიროს და ის საკრებულოს სხდომის განსახილველ საკითებში ჩასვას, აუცილებელია თქვენს კოლექტიურ მიმართვას თქვენს თემში მცხოვრებთა (სრულწლოვანთა) მინიმუმ 1% მა დაუჭიროს მხარი. (მაგალითად თუ თემში 10 000 ამომრჩეველი ცხოვრობს, პეტიციაზე 100 -ი მოქალაქის  ხელმოწერაა აუცილებელი).

ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ კი მიუთითოთ პეტიციის სამი ინიციატორის სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია და დაურთოთ პირადობის მოწმობის ასლი და პეტიცია დაარეგისტრიროთ თვითმართველობაში. თვითმართველობა ვალდებულია,  7 სამუშაო დღეში განიხილოს პეტიცია და მოგაწოდოთ ინფორმაცია განიხილავს თუ არა მას საკრებულო სხდომაზე.

თუ თქვენი პეტიცია არ  დაარეგისტრირეს, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს.

აღსაღნიშნავია, რომ საქართველოში პეტიციების რეგისტრაციის მდიდარი გამოცდილება არ არსებობს, მოქალაქეები ნაკლებად მიმართავენ საკრებულოებს ინიციატივებით, ამიტომ არსებობს ალბათობა, რომ გაუმართავი  რეგულაციების გამო თვითმართველობამ პეტიცია დაბლოკოს. მნიშნელოვანია, რომ სასამართლოს მიმართოთ. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კი დაგეხმარებათ, როგორც თქვენი საკითხის საკრებულოს სხდომაზე გატანაში, ასევე სხვა მოქალაქეებს, რომლებსაც სასამართლოს მიერ ერთხელ მიღებული გადაწყვეტილება გამო, თვითმართველობა ვეღარ ეტყვის უარს პეტიციის რეგისტრაციაზე.

რა საკითხებზეა შესაძლებელი პეტიციით მიმართოთ თვითმართველობას?  კანონმდებლობით განსაზღვრულია, რომ პეტიციის შედგენა სამი მიმართულებით არის შესაძლებელი.

ა) ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის პროექტი;

ბ) მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის ძირითადი პრინციპები ან კონკრეტული წინადადებები;

გ) მუნიციპალიტეტისთვის ან/და დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის პრობლემებიდან გამომდინარე საკითხების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე შესწავლის, განხილვისა და გადაწყვეტის მოთხოვნა.

 

ბათუმში საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს განხორციელებული აქტივობები

საგაზაფხულო სხდომები

ბათუმის საკრებულოსთან არსებულმა სამოქალაქო საბჭო ბოლო სამი თვის განმავლობაში სამჯერ შეიკრიბა. განიხილა 10 მდე საკითხი და ერთი რეკომენდაციით მიმართა ბათუმის საკრებულოს, რომელიც ქალაქში რეკრეაციული ზონების დაცვას ეხებოდა. საბჭოს წევრები მიიჩნევენ, რომ ქალაქში არსებულ რეკრეაციულ ზონებს საფრთხეს უქმნის  №50 დადგენილება, რომელიც ბათუმის საკრებულოს  2012 წლის 14 სექტემბრს მიიღო. ამ დადგენილებით, ბათუმის მერიას საშუალება აქვს რეკრეაციულ ზონებში აიგოს საბავშვო ბაღები, სასტუმროები და სხვა ტიპის დამხმარე ნაგებობები. საბჭოს წევრების აზრით, ეს რეგულაცია სასწრაფოდ შესაცვლელია, რადგან სწორეს ეს დადგენილება იძლევა საშუალებას პარკების დიდი ნაწილი სასტუმროებმა და მისმა ინფრასტრუქტურამ დაიკავოს.

ამ საკითზე მსჯელობა სამოქალაქო საბჭოს წევრებმა 1 ივნისის სხომაზე დაიწყეს და ქ. ბათუმში მწვანე საფარის შემცირების შესახებ ისაუბრეს. აქცენტები გაკეთდა იმაზე, რომ ქალაქში რეკრეაციული ზონების რაოდენობა ძალიან შემცირდა, ამის მიზეზად კი საბჭოს წევრმა სოფო ჟღენტმა საკრებულოს 50 დადგენილება დაასახელა, მისი თქმით ეს დადგენილება იძლევა საშუალებას პარკის ტერიტორიაზე, სასტუმროები და  საცხოვრებელი სახლებიც კი აშენდეს.

5 ივლისის სხდომაზე,  ნათია აფხაზავამ საბჭოს წევრების წინაშე დააყენა საკითხი, რომ  ივნისის თვეში წარდგენილი რეკომენდაცია საკრებულოში შეეტანათ.  საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება და აღნიშნული რეკომენდაცია შეიტანეს როგორც საკრებულოში ასევე მერიაში. ამის პარალელურად საკრებულოს ორ ფრაქციას (თავისუფალ დემოკრატები და რესპუბლიკელები)   დაწყებული ჰქონდა მუშაობა სამშენებლო რეგულაციებზე, რომელსაც 50 დადგენილებას ეხებოდა.   საბჭომ ფრაქციებთან კომუნიკაციის შედეგად, შეიტანა რეკომენდაცია საკრებულოში. საკრებულოს კომისიებმა, ასევე, ბიურომ მიზანშეწონილად ჩათვალა აღნიშნული საკითხი გასულიყო საკრებულოს სხდომაზე.

საკრებულოს წევრების უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ ეს #50 დადგენილება რეკრეაციული ზონების და სხვა სამშენებლო რეგულაციების გამო, ქვეყნის მთავარ კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა, ამიტომ ოფიციალურად მიმართა მერს, იმისათვის, რომ  დადგენილებაში შეიტანოს ცვლილებები და საკრებულოს დასამტკიცებლად ისეთი ვერსია წარუდგინოს, რომელიც მთავარ კანონმდებლობასთან არ მოვა წინააღმდეგობაში.

 

 

აგვისტოს სხდომა - საბჭოს მუშაობის შედეგები

აგვისტოს სხდომაზე  საბჭოს წევრმა ნათია აფხაზავამ პირველ საკითხად წარმოადგინა საბჭოს რეკომენდაციის შედეგები, კერძოდ 6 ივლისი საკრებულოს სხდოამაზე მიღებული იქნა დადგენილება, რომელიც ითვალისწინებს სამშენებლო რეგულაციების ცვლილებას. მათ შორის, საბჭოს რეკომენდაციას რეკრეაციულ ზონაში მშენებლობის დასაშვებ სახეობებთან დაკავშირებით.  ნათია აფხაზავამ განმარტა, რომ საკრებულოს აღნიშნული  დადგენილება სარეკომენდაციო ხასიათისაა და საჭიროა ახლა მერიაზე პოზიტიური ზეწოლა, იმისათვის რომ დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილების  „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

სხდომაზე მეორე საკითხად წარდგენილი იქნა ბათუმის 2017-2020 წწ. საშუალოვადიანი პრიორიტეტები, დოკუმენტს მოცულობიდან გამომდინარე ლევან გობაძემ და თამაზ თურმანიძემ დააყენეს წინადადება რომ დოკუმენტს კარგად გაეცნობოდნენ და თავიანთ ხედვას შემდეგ საბჭოს სხდომაზე წარმოადგენდნენ.

ბოლო საკითხი დაეთმო საზოგადოებრივი დარბაზის პრობლემებს, კერძოდ სხდომაზე დამსწრე დარბაზის წევრებმა დააყენეს შემდეგი საკითხები:

  • ბაგრატიონის ქუჩის გამყოფი ზოლის გამწვანების უზრუნველყოფა;გონიოს უბანში არსებული შიდა ჩიხებში
  • გარე განათების გაუმჯობესება და მის გამართულ მუშაობაზე ზედამხედველობა;ძველ ბათუმში პარკინგის შეზღუდვა სეზონურად მაინც;
  • ღია კაფეების შეზღუდვა და საფეხმავლო ბილიკის და ასევე ეტლით მოსარგებელთათვის გადაადგილების უზრუნველყოფა
სიახლეები ბათუმსი საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო საბჭოს საქმიანობაში

საკრებულოსთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს სხდომების განრიგი და საკითხები

 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მიერ, მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ბათუმის სამოქალაქო საბჭს სხდომები ტარდება ყოველი თვის პირველ ოთხშაბათს, 16:00 საათზე, ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში (ბათუმი, ფარნავაზ მეფის 62/64).  შესაბამისად, მომდევნო სხდომები ჩანიშნულია:

7 სექტემბერი -  დღის წესრიგი : 2017-2020 ბათუმის ბიუჯეტის პრიორიტეტების საშუალოვადიანი გეგმის განხილვა და რეკომენდაციების შემუშავება;

5 ოქტომბერი -  ბათუმის უბნების საზოგადოებრივი დარბაზების საკითხების განხილვა და ასევე პროექტში „შენი ხმა საბჭოში“ ჩართვა და განრიგის განსაზღვრა

9 ნოემბერი -  „შენი ხმა საბჭოში“ გამოვლენილი ინიციატივების/პრობლემების განხილვა .

ბათუმის საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომა ღიაა და ნებისმიერ თქვენგანს შეგიძლიათ დაესწროთ მას და წარადგინოთ თქვენი წინადადებები.

 

 

სამოქალაქო საბჭოს ახალ პროექტში ჩაერთო

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო ჩაერთო პროექტში „ მართე შენი ქალაქი“ რის ფარგლებშიც ახალგაზრდებთან  ერთად  ოქტომბერში ბათუმის 13 უბანში ჩააატარებენ ღია შეხევდრებს და გამოავლენენ ინიციატივებს/პრობლემებს როემლიც შემდგომ წარედგინება ბათუმის მუნიციპალიტეტს დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.marte.ge ან მოგვიწონეთ ფეისბუქ გვერდი : სამოქალაქო მრჩეველთ საბჭო  - ბათუმის საკრებულო

თქვენ გაქვთ უფლება
  • მიიღოთ საჯარო ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსგან  და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისგან; 
  • წინასწარ გაეცნოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს გადაწყვეტილებებს. მონაწილეობა მიიღოთ მათ განხილვაში.
  •  მოითხოვონ გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნება და საჯარო განხილვა.
  • მიმართოთ ინიციატივით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს და თანამდებობის პირებს.
  • დაესწროთ თვითმმართველობასთან არსებულ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომებს.

 

  • დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.marte.geან მოგვიწონეთ ფეისბუქ გვერდი : სამოქალაქო მრჩეველთ საბჭო  - ბათუმის საკრებულო
პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) ბათუმის ფილაილის მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში. ელექტრონული ბიულეტენი დამზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. ბიულეტენის შინაარსზე პასუხისმგებელია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალი ის შესაძლოა არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.