PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. RUGSĖJIS

Rinkimai 2016

Siekdamos paskatinti užsienyje gyvenančius lietuvius aktyviau dalyvauti Lietuvos ekonominiame, socialiniame ir politiniame gyvenime, PLJS drauge su Pasaulio Lietuvių Bendruomene (PLB) inicijavo diskusijų ciklą, skirtą artėjantiems Seimo rinkimams. Diskusijų metu buvo siekiama užsienio lietuvius supažindinti su Lietuvos politinių partijų programomis, siekiais ir įsipareigojimais, susijusiais su emigracijos mažinimu, re-emigracijos politika bei kitais svarbiais šalies piliečiams klausimais. Diskusijos „Artėjantys Seimo rinkimai: kas vertas visuomenės pasitikėjimo?“ vyko Briuselyje ir Londone. Diskusijose dalyvavo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, uždavusi kandidatams į LR Seimo narius klausimus, rūpimus užsienyje gyvenantiems lietuviams.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba ir daugelis kraštų lietuvių bendruomenių surengė aibę agitacinių akcijų, raginančių registruotis ir balsuoti spalio 9 d. vyksiančiuose rinkimuose. Jų II turas numatomas spalio 23 d.

„The Baltic Times“ interviu su PLB pirmininke Dalia Henke

Mėnraščio The Baltic Times rugsėjo 22–spalio 5 d. numeryje išspausdintame interviu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalijasi mintimis apie savo kaip organizacijos vadovės pareigas, svarbiausius PLB uždavinius, stiprėjantį kraštų lietuvių bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšius su Lietuvos institucijomis, naujųjų technologijų amžiaus diktuojamus pokyčius.

Skaitykite čia:

Vokietijos ir Lietuvos forumo diskusija

Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne buvo paminėta Vokietijos ir Lietuvos forumo dešimties metų sukaktis,  buvo surengta diskusija apie Lietuvos kelią į euroatlantines organizacijas ir saugumo padėtį Europoje. Renginyje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke. Svečiams koncertavo Mstislavo Rostropovičiaus paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ remiami jauni Lietuvos atlikėjai.

Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Lietuvoje

Rugsėjo 12–14 dienomis LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas sukvietė Lietuvoje Europos lietuvių dvasininkus į beveik kas antri metai vykstantį suvažiavimą, kurio metu ne tik pasikeičiama informacija, bet ir meldžiamasi, bendraujama neformalioje aplinkoje. 

Viename iš suvažiavimo metu vykusių susitikimų dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Bandis, kuri supažindino dvasininkus su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla ir leidiniu „Pasaulio lietuvis“.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Rugsejo 8 d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdyje, kurio metu buvo aptarti minėjimo programos įgyvendinimo projektai. Darbo grupei pavesta vertinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos vykdymo rezultatus, rengti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo kasmetines ataskaitas, teikti pasiūlymus dėl tolesnio Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo. Vienas posėdyje aptartų projektų - nacionalinis stadionas Vilniaus šiaurinėje dalyje. 

 Deja, buvo konstatuota, kad stadionas bus pastatytas ne anksčiau kaip 2019–2020 m., o ne, kaip planuota, 2018 m. viduryje, kai vyks Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta Dainų šventė. Šventę norėta surengti užbaigtame stadione, tačiau ji vyks senajame Vilniaus miesto stadione.

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos posėdis

Rugsėjo 16–17 dienomis PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Vasario16-osios gimnazijos kuratorijos posėdyje. 

Vasario 16-osios gimnazija – tai unikali, dvikalbė mokykla, kuriai 1999 metais buvo suteiktas valstybės pripažintos privačios gimnazijos statusas. Lietuvių kilmės mokinių gretas kasmet papildo ir vokiečių moksleiviai, o valstybės pripažintas brandos atestatas atveria absolventams kelius į Europos ir pasaulio universitetus bei aukštąsias mokyklas.

Posėdyje buvo išreikštas apgailestavimas, kad  gimnazijoje vis mažėja lietuviu mokinių ir kartu labai mažėja bendrabutyje gyvenančių mokinių skaičius.

Misija Sibiras '16

PLB atstovė Lietuvoje VIda Bandis dalyvavo Užsienio reikalų ministerijoje vykusiame susitikime su „Misija Sibiras `16“ ir pirmųjų ekspedicijų į lietuvių tremties vietas dalyviais. Atgimimo metais viena pirmųjų lietuvių ekspedicijų į Sibirą vyko į Igarką. Į Igarką vyko ir „Misija Sibiras‘16“ komanda. Šių abiejų ekspedicijų dalyviai dalijosi savo patirtimi ir unikaliais išgyvenimais.

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės organizacijų vadovų metinis susitikimas

Rugsėjo 17 d. Lietuvos ambasadoje Londone vyko JK lietuvių bendruomenės organizacijų vadovų metinis susitikimas, į kurį suvažiavo lietuvių oganizacijų vadovai iš Anglijos, Škotijos ir Šiaurės Airijos. Susitikime dalyvavo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, ji pasveikino susirinkusius PLB valdybos vardu, pabrėžė susitelkusios ir vieningos lietuvių bendruomenės svarbą, papasakojo apie PLB tikslus, planus ir darbus.

Patvirtinta nauja valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarka

Valstybės paramos teikimo tikslai yra pritraukti gabius užsienio šalių piliečius ir užsienio lietuvius (toliau kartu – užsieniečiai) studijuoti Lietuvoje, plėsti galimybes užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos istoriją ir kultūrą.

Užsieniečių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvos aukštosiose mokyklose gali būti skiriamos stipendijos dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams bei išmokos kelionės išlaidoms padengti.

Konfliktų sprendimo komiteto ir kontrolės komisijos narių rinkimai

PLB valdyba kreipėsi į PLB XV Seimo atstovus kviesdama siūlyti kandidatus į Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą. Komisijos ir Komiteto narių kadencija baigiasi  kartu su PLB valdybos kadencija, t.y. 2018 metais. Pasiūlymų laukiama iki  spalio 31 dienos.

Skaitykite žurnalą „Pasaulio lietuvis“!

Spalio mėn. numeryje:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba ieško žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktoriaus. Prašom kreiptis el.paštu: info@plbe.org

PRENUMERUOTI
MailerLite