PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. KOVAS

PLB Valdybos nario prelato Edmundo J. Putrimo šv. Velykų sveikinimas

Sveikinimo tekstas

Koplytstulpis Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba kviečia lietuvių bendruomenes 2016 m. Pasaulio lietuvių vienybės dieną paminėti liepos 17-ąją atidengiant koplytstulpį 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro, pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos gimtinėje (Ukmergės rajono Užugirio (A. Smetonos) dvaro teritorijoje). Koplytstulpis ženklina mūsų solidarumą su Tėvyne ir vienybę su tauta bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimų pradžią. Koplytstulpio autorius - tautodailininkas, Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Aleksas Eugenijus Kulvietis.

Kviečiame ir prašome savo auka prisidėti prie koplytstulpio pastatymo:

Aukoti galima ir išrašant čekį (JAV, Australija) arba banko pavedimu (Lietuva). Dėl detalios informacijos prašome rašyti: plbav@lrs.lt

Konferencija „Kaip mums išlikti? Ar įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų?“

 Kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencijoje „Kaip mums išlikti? Ar įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų?“ Konferencijos metu pranešimą apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą perskaitė PLB valdybos narys Rolandas Žalnierius. Konferencijoje migracijos klausimais dalyvavo beveik 150 asmenų iš įvairių institucijų, aukštųjų mokslo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, visuomeninių judėjimų, tautinių bendrijų, taip pat verslo atstovai, jaunimo organizacijų atstovai.  Konferencijos dalyviai pasirašė rezoliuciją „Dėl valstybės demografinės politikos siekiant valdyti emigracijos ir reemigracijos procesus.“ Siūloma Seimui ir Vyriausybei emigraciją ir demografinę krizę pripažinti viena iš valstybės valdymo problemų, lemiančių spartų tautos nykimą, ir reemigraciją bei demografinės būklės normalizavimą paskelbti prioritetiniu nacionaliniu klausimu, kurį būtina nedelsiant spręsti bei imtis visų priemonių; įpareigoti Vyriausybę sukurti Lietuvos piliečių reemigracijos skatinimo, emigracijos mažinimo, demografinės būklės stabilizavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo programą, kurioje būtų numatytos konkrečios šios programos įgyvendinimo priemonės, terminai ir finansavimo šaltiniai.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdis

2016 m. gegužės 17-20 d. Seime vyks LR Seimo ir PLB komisijos posėdis. Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

 

Užsienio Lietuvių Reikalų Koordinavimo Komisija (ULRKK)

2016 m. gegužės 20 d. LR Vyriausybėje planuojamas ULRKK posėdis. Komisija LR Vyriausybei teikia siūlymus dėl: valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų įgyvendinimo; valstybės institucijų veiksmų koordinavimo, stiprinant ryšius su užsienio lietuviais, įtraukiant juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą; teisės aktų projektų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais, parengimo ar parengtų teisės aktų projektų tikslingumo. Komisija į posėdžius renkasi du kartus per metus.

Kviečiame Lietuvių Bendruomenes siųsti savo pasiūlymus dėl posėdžių temų: el paštas: pirmininke@plbe.org

Stipendijos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams

Kovo 3 dieną Valstybinio studijų fondo komisija, kurioje Pasaulio Lietuvių Bendruomenei atstovauja Vida Bandis, svarstė prašymus skirti stipendijas ir vienkartines socialines išmokas išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Buvo gauti 149 prašymai iš 27 šalių. Daugiausia Lietuvoje studijuoja lietuvių kilmės asmenų iš Lenkijos (70), Rusijos (14), Baltarusijos (12) ir Vokietijos (9). Mažiausia, po vieną, iš Argentinos, Brazilijos, Kanados, Moldovos, Čekijos, Danijos, Gruzijos, Italijos, Kinijos, Makedonijos, Venesuelos. Buvo patenkinti visi stipendijų ir socialinių išmokų prašymai. Pavasario semestrui stipendijoms paskirta 106818,00 eurų, socialinėms išmokoms – 8543,73 eurai.

Diskusija  „Referendumas dėl dvigubos pilietybės Lietuvoje“

Kovo 30 d. Europos informacijos biure vyko apskritojo stalo diskusija „Referendumas dėl dvigubos pilietybės Lietuvoje“. Diskusijoje dalyvavo PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis. Diskusiją organizavo Seimo Konstitucijos komisija ir Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras. Pagrindinis renginio tikslas - aptarti referendumo dėl dvigubos pilietybės Lietuvoje organizavimo problemas ir klausimus. Konstitucijos komisija pasiūlė tokią Referendumo dėl dvigubos pilietybės formuluotę: Lietuvos Respublikos piliečiai, pilietybę įgiję gimimu, konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais gali būti kartu ir kitos valstybės pilieciais.  Kiti asmenys Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiais gali būti kartu tik atskirais konstitucinio įstatymo nustatytais atvejais.

Seimas vėl atmetė internetinio balsavimo idėją

 Kovo 22 d. Seime vyko balsavimas dėl Balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto. Už Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos pateiktą projektą balsavo 43 Seimo nariai, prieš  - 10, susilaikė 35. Dauguma prieš internetinį balsavimą pasisakančių parlamentarų abejoja, ar bus užtikrintas balsavimo sistemos saugumas ir garantuojami skaidrūs rinkimų rezultatai. Seimo nariai nutarė grąžinti įstatymą tobulinti.

Švedijos Lietuvių Bendruomenės visuotinis susirinkimas

Kovo 13 d. Švedijos lietuviai susirinko į visuotinį susirinkimą, kurio metu buvo išrinkta nauja valdyba ir pirmininkas.

Susirinkime dalyvavo ir jam pirmininkavo PLB pirmininkė Dalia Henke, kuri padėkojo susirinkimo dalyviams, pakvietė aktyviai dalyvauti 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, informavo apie paruošiamuosius Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo 2018 m. darbus, pakvietė dalyvauti 2016 m. liepos 14-17 dienomis Ukmergėje vyksiančiame kraštų Lietuvių Bendruomenių pirmininkų suvažiavime. 

Nuotraukoje (iš kairės): pirmininkas Marijus Sabalas, valdybos narys ir LJS pirmininkas Karolis Uziela, vicepirmininkė Vaida Meidutė-Strazdauskienė, valdybos nariai Egidijus Meškėnas ir Rūta Žičkienė. 

Švedijos Lietuvių Bendruomenė atšventė 70 metų veiklos jubiliejų

Bendruomenė vienija 9 organizacijas Švedijoje: Stokholme, Skonėje, Lietuvių jaunimo bendruomenę, lituanistinę Stokholmo „Saulės“ mokyklą, lituanistinę „Gintaro“ mokyklą pietų Švedijoje, Lietuvių profesionalų klubą Stokholme, Verslo vadovų klubą pietų Švedijoje, lietuvių liaudies šokių kolektyvą „Baltija“ ir Žvejų draugiją pietų Švedijoje. Šventėje dalyvavo ir bendruomenės narius pasveikino Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos karalystėje konsulas Mindaugas Grigas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, istorikas Egidijus Aleksandravičius bei Švedų – Latvių Bendruomenės pirmininkas Martins Ancons.

Šventės metu buvo atidaryta paroda „Lietuviais esame mes gimę“, pristatanti užsienio lietuvių veiklą. Parodą inicijavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Paroda pirmą kartą pristatyta 2009 metų lapkričio 16 dieną Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse.

Paroda „Lietuviais esame mes gimę“

2009 metų lapkričio 16 dieną Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso konferencijų salėje įvyko kilnojamosios parodos „Lietuviais esame mes gimę“ atidarymas. Paroda surengta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės iniciatyva. Parodos tikslas – aplankyti įvairiose Lietuvos vietovėse gyvenančius tautiečius ir supažindinti juos su užsienio lietuvių politine kova dėl Lietuvos okupacijos nepripažinimo bei parodyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą ir šios organizacijos įnašą ugdant ir išlaikant tautinę tapatybę tarp užsienyje gyvenančių lietuvių.

Parodos kuratorius - Lietuvių fondo valdybos narys ir įgaliotinis Lietuvoje Leonas Narbutis.

Zenekos nuotrauka

Nauja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Vokietijos Lietuvių Bendruomenės visuotiniame metiniame susirinkime, kurio metu buvo išrinkta nauja valdyba.

Nuotraukoje (iš kairės): Arentas Keršis, Jurgita Noreikaitė-Pickel, Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė (pirmininkė), Stasė Schulz, Gintaras Ručys

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (VTD) rekomenduoja atrasti naujas, originalias lankytinas vietas, renginius bei pramogas visoje Lietuvoje. Apie tai skaitykite „Pasaulio lietuvio" kovo-balandžio numeryje ir svetainėje:

www.pasauliolietuvis.lt

PLB Valdyba kviečia prisidėti prie Durbės mūšio įamžinimo

2016 m. Telšiai paskelbti Lietuvos kultūros sostine. Vienas svarbiausių šių metų renginių – iškilmingas paminklo, skirto Durbės mūšio, nulėmusio Žemaitijos, Lietuvos ir viso Rytų Pabaltijo likimą, 755 metinėms paminėti, atidengimas liepos 23 d.

Žemaičių kultūros draugija ir visuomenė, vadovaujant architektui Algirdui Žebrauskui, dar pernai ėmėsi paminklo Žemaitijos sostinėje statybos iniciatyvos. Architektas kartu su žinomu Lietuvos skulptoriumi Algirdu Bosu parengė paminklo projektą. Bendra paminklo sąmata – 110 000 eurų. Iš Lietuvos rėmėjų lėšų Kauno liejykloje yra liejama skulptūra, o balandžio pabaigoje bus sumontuoti skulptūros kolona, 1260 m. žemėlapis ir paminklo užrašai septyniomis kalbomis.

Straipsnis su Žemaičių kultūros draugijos nuotraukomis publikuotas „Pasaulio lietuvio“ 2016 m. sausio numeryje. 

Išsamiai apie šį projektą

Kviečiame apsilankyti atnaujintoje svetainėje www.pasauliolietuvis.lt

Norime kartu su jumis pasidžiaugti, kad jau atnaujinta svetainė www.pasauliolietuvis.lt. Dabar ji daug modernesnė, pritaikyta mobiliesiems telefonams ir planšetėms.

Šia proga primename, kad pirmąjį svetainės variantą sukūrė Lukas Jankauskas, redagavo Nomeda Repšytė, prie svetainės kūrimo taip pat prisidėjo ankstesnės valdybos Finansų komisijos pirmininkas ir Spaudos komisijos narys Artūras Maslauskas. Nuoširdžiai jiems dėkojame.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. svetainę laikinai ir visuomeniniais pagrindais redaguoja žurnalistė, PLB valdybos Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė Dalia Shilas.

Laukiame jūsų pasiūlymų, straipsnių, nuotraukų el. pašto adresu: pl.internete@gmail.com

www.pasauliolietuvis.lt

"Pasaulio lietuvis"

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba dėkinga visiems atsiliepusiems į PLB akciją „Išsaugokime „PASAULIO LIETUVĮ“. RĖMĖJŲ VARDAI IR PARAMOS DYDIS SKELBIAMAS jungtiniame kovo - balandžio numeryje.

Maloniai prašome visų kraštų lietuviškų organizacijų, kolektyvų, lituanistinių mokyklų vadovus dalyvauti šioje akcijoje ir paraginti kitus.

PAREMTI IR PRENUMERUOTI galite čia:

Pasaulio lietuvis

KVIEČIAME VISUS NORINČIUS DIRBTI KARTU!

IEŠKOME redaktoriaus, reklamos, rinkodaros specialistų, kalbininkų, vertėjų. Rašykite mums el. paštu: info@plbe.org Straipsnius ir informaciją siųskite el.paštu: plietuvis@plbe.org

PLB valdyba

PLB Pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

Facebook

Atsisakyti

MailerLite